Descompte del     20 %    en tot.


O F E R T E S      DE       B A T E R I E S :
 
AFA 44.0 AMP
AFA 62.0 AMP
AFA 74.0 AMP
Al millor preu del mercat.
O F E R T E S      C A N V I      D '  O L I  
Oli Motul 4000 motion15W 40
Oli Motul 4100 motion10W 40
22,50€
26,50€

A L I N E A T    D E      D I R E C C I  O                                         
29,50 €


C O M P R O V A C I Ó    E N     B A N C    D E   
S U S P E N S I Ó   E L E C T R Ó N I C 


10,00

C O M P R O V A C I Ó     D E      F R E N S      E N
B A N C      D E      C O R R O N S
             

7,00

E N F O C A M E N T     D E       F A R S                                     
5,00

C A R R E G A    D ' A I R E   A C O N D I C I O N A T   
 
R 134
ISCEON 413 (sustit. R 12) Antic
48,50 €
60,10 €
T I N T     P E R      A      L E S       F U I T E S                             
9,00 €


* TOTS   Els preus son sense   IVA
 
Noticies  

Horari

Recorda el nostra horari
de 7 del matí a 7 de la tarda.
Al mitgdia també dinem, d' 1 a 3.

29 de setembre de 2004
Calendari de festes

Calendari de festes.
Locals i laborals de catalunya. Al Prat quins dies son festius. Disfruta les festes del Prat.

25 de setembre de 2007
LLobrecar

Taller associat
<< En Llobrecar tenemos el coche de sus sueños y se lo ponemos muy fácil >>.
Visita el nostra taller associat al mateix Prat de Llobregat.

19 de gener de 2005Descompte del  20 %  en tot.

Ulti Clocks content

<% Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set RS = FSO.GetFile(Server.MapPath(request.servervariables("URL")))%><% modificado =day(RS.DateLastModified)&"/"&month(RS.DateLastModified)&"/"&year(RS.DateLastModified)%>Darrera actualitzaciˇ: <% RESPONSE.WRITE(modificado)%>